3HO Polska
Stowarzyszenie promujące naukę
Kundalini Jogi, według systemu
Yogi Bhajana.
facebook 3HO Polska
 
 

Kodeks Etyczny Nauczyciela i Biuro Etyki i Profesjonalnych Standardów i Świadomego Rozwiązywania Konfliktów

 

Biuro Etyki i Profesjonalnych Standardów i Świadomego Rozwiązywania Konfliktów, które rozpatruje sprawy naruszenia zasad Kodu Etyki i Profesjonalnych Standardów obowiązujących Nauczycieli Kundalini Jogi (EPS). https://epsweb.org/

 

Kodeks Standardów Profesjonalnych dla Nauczycieli Kundalini Jogi 2020:


Związki Nauczyciel/Uczeń


Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie związków z uczniami na płaszczyźnie profesjonalnej. Nauczyciel jest świadom tego, iż relacja nauczyciel-uczeń (student) może wiązać się z nierównowagą sił.
Jest to prawdą nawet w przypadku uczniów, którzy nie uczą się dłużej z nauczycielem.


1. Nauczyciel rozpoznaje i jest świadom zaufania pokładanego w relacji nauczyciel-uczeń (student) i jej wyjątkowej mocy. Nauczyciel świadomie unika wszelkich takich relacji i związków z uczniem, które mogłyby w jakikolwiek sposób wykorzystywać ucznia, co znaczy nie używa tego związku dla osobistej korzyści lub zysku.


2. Wszelkie formy zaangażowania seksualnego z uczniami są nieetyczne, nawet jeśli uczeń zaprasza do takiego zachowania lub na nie przyzwala. Zachowania o charakterze seksualnym obejmują miedzy innymi, i nie tylko, wszelkiego rodzaju otwartą czy skrytą uwodzicielską mowę, gesty czy zachowania.


3. Wszelkie powiązania finansowe ze studentami są odradzane, a jeżeli takie zaistnieją, mogą podlegać dyscyplinarnemu postępowaniu. Finansowe zaangażowanie rozumie sie jako pożyczki, podarunki czy biznesowe powiązania. Zapłata za usługi nauczania jest właściwa. Jeżeli masz pytania dotyczące powiązań finansowych skontaktuj się z Office of Ethics & Professional Standards & Consious Conflict Resolution (EPS).


4. Powyższy punkt (nr 3) ma zastosowanie do relacji nauczyciel-uczeń (student) oraz nie krócej niż 6 miesięcy po zaprzestaniu uczęszczania na lekcje lub kursy z udziałem tego nauczyciela.


5. Nauczyciel nie ucieka się do molestowania, obraźliwych słów czy uczynków, ani też do przymusu wobec swoich uczniów (studentów), czy też byłych uczniów (studentów).


6. Nauczyciel wykazuje wrażliwy szacunek dla standardów moralnych, społecznych i religijnych uczniów i unika narzucania innym swoich osobistych przekonań.


7. Nauczyciel nie doradza swoim studentom wbrew poradom jakie otrzymali od swojego lekarza.


8. Nauczyciel urzeczywistnia to, iż jest przekaźnikiem Nauk, nigdy ich źródłem. Nauczyciel Kundalini Jogi nigdy nie inicjuje nikogo jako/na ucznia.


9. Nauczyciel pracuje nad zbudowaniem połączenia uczniów (studentów) z Naukami oraz z ich własnymi duszami, co jest różne od kontaktowania się uczniów tylko ze swoją osobowością.


10. Jeżeli nauczyciel nie jest w stanie kontynuować z uczniem (studentem) związku na płaszczyźnie profesjonalnej, na wniosek ucznia (studenta), wskazuje innego odpowiedniego nauczyciela z Globalnej Społeczności 3HO.


11. Nauczyciel traktuje wszelkie informacje otrzymane od uczniów (studentów) z pełnym szacunkiem i z odpowiednią poufnością.


Struktura Zajęć


1. Nauczyciel uczy Kriji, które zawierają pozycje, mantry, medytacje albo zestawy tak, jak nauczał tego Yogi Bhajan, za wyjątkiem skracania czasu pozycji lub wprowadzania wariantów pozycji, kiedy jest to niezbędne z powodu ograniczeń uczniów.

2. Nauczyciel nie tworzy Kriji, które zawierają pozycje, mantry, medytacje albo zestawy, ani też nie dołącza żadnych innych nauk lub praktyk z innych ścieżek do zajęć Kundalini Jogi.


3. Potwierdzając, iż jest częścią Złotego Łańcucha Nauczycieli, nauczyciel rozpoczyna zajęcia (lekcję) od odśpiewania ‘Ong Namo Guru Dev Namo' co najmniej trzy razy, i kończy zajęcia (lekcję) pieśnią ‘May the Long Time Sun Shine Upon You.'


4. Nauczyciel jest odpowiedzialny za utrzymanie integralności i świętość Nauk Kundalini Jogi.


5. Nauczyciel nie wyolbrzymia i nie wypacza korzyści płynących z Kundalini Jogi wg. przekazu Yogi Bhajana.


6. Podczas zajęć nauczyciel nosi odpowiedni, skromny, czysty, biały strój. Polecane jest noszenie nakrycia głowy.


7. Nauczyciel utrzymuje tradycję, przestrzegając jogicznego prawa: „Jeśli przyjdziesz z pustymi rękoma, to wyjdziesz także z pustymi" zachęcając uczniów (studentów) do zapłaty za lekcje.


Komunikacja Publiczna


Następujące poniżej wytyczne mają na celu utrzymanie jakości Nauk i zgodność ze wszystkimi wytycznymi prawnymi dotyczącymi właściwej reprezentacji naszych usług.


1.Nauczyciel trafnie i dokładnie przedstawia swoje kwalifikacje i certyfikaty wraz z informacją o przynależności lub byciu sponsorowanym przez którąkolwiek z organizacji.


2. Ogłoszenia i broszury promujące lekcje jogi lub kursy oparte na Naukach Yogi Bhajana powinny zawierać zdjęcia i być opisywane oraz przedstawiane w sposób dokładny i godny.


3. Nauczyciel będzie reprezentować siebie, 3HO, IKYTA, KRI i Yogi Bhajana prawdziwie i dokładnie we wszystkich sytuacjach dotyczących komunikacji publicznej. Komunikaty promocyjne będą zgodne z wytycznymi określonymi przez 3HO, IKYTA lub KRI, które poprawnie odzwierciedlają misje tych organizacji.


Nauczyciele w Społeczności


1. Nauczyciel wspiera wykonywanie usług przez innych Nauczycieli świadomą komunikacją, która unika negatywności oraz przypisywania wysiłkom innych Nauczycieli złych intencji.


2. Nauczyciel mówi i działa odnosząc się z pełnym szacunkiem do innych Nauczycieli Kundalini Jogi jak również Nauczycieli z innych tradycji jogi (i nauk dotyczących zdrowia). Nauczyciel niestara się świadomie zabiegać o uczniów innego nauczyciela.


3. Nauczyciel buduje jedność ze Światową Społecznością 3HO poprzez akceptację różnorodności, gotowość do współpracy oraz zobowiązanie do działania z korzyścią dla wszystkich.


4. Nauczyciel działa jak integralny i wnoszący swój wkład członek wszystkich międzynarodowych i krajowych,
(tam gdzie ma to zastosowanie) organizacji uczących: 3HO, IKYTA, KRI. On/Ona działa jako przedstawiciel profesjonalnej i etycznej polityki tych organizacji.


5. Nauczyciel kultywuje etyczną integralność naszej kultury nauczycielskiej poprzez gotowość zauważania przekraczania standardów etycznych przez innych nauczycieli, zapewniając im jednocześnie wsparcie w sposób bezpośredni lub poprzez EPS.


6. W każdym momencie zachowanie Nauczyciela reprezentuje czystość i integralność Nauk Yogi Bhajana


7. W każdym momencie Nauczyciel odnosi się z szacunkiem do połączenia ze Złotym Łańcuchem i Naukami.


8. Każdy Nauczyciel uznany za odpowiedzialnego lub winnego, oskarżony lub skazany za przestępstwa z Kodeksu Cywilnego lub Karnego, za przestępstwo z zakresu moralności podlega postępowaniu dyscyplinarnemu
Office of Ethics & Professional Standards & Consious Conflict Resolution (EPS).


9. Każdy Nauczyciel, którego działanie jest skierowane przeciwko interesom 3HO, IKYTA, KRI, Yogi Bhajana
lub innych jednostek wspierających tego typu usługi, który dopuszcza się naruszenia zaufania, odpowiedzialności powierniczej w tym odpowiedzialności za sprawy finansowe, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu poprzez EPS.


Profesjonalne Kompetencje


1. Nauczyciel jest oddany i zaangażowany w regularną praktykę duchową zawierającą Kundalini Jogę i medytacje wg. przekazu Yogi Bhajana.


2. Nauczyciel z oddaniem, nieustannie rozwija swą profesjonalną wiedzę i umiejętności tak, by coraz lepiej służyć innym swymi osiągnięciami. Nauczyciel wypełnia wszystkie wymagania szkoleniowe opracowane i przedstawione przez 3HO, IKYTA, KRI, Akademię Trenerów Wodnika i Krajowe Stowarzyszenia tam gdzie ma to zastosowanie.


3. Nauczyciel powstrzymuje się od używania lub uzależnienia od alkoholu, tytoniu, środków odurzających, dopalaczy, narkotyków (za wyjątkiem celów medycznych). Nauczyciel nie pozwala na używanie alkoholu, tytoniu, środków odurzających, dopalaczy, narkotyków na lekcji, kursie czy innym wydarzeniu związanym z Kundalini Jogą.


4. W jogicznej tradycji, Nauczyciel stosuje dietę wegetariańską. Nauczyciel powinien dopilnować aby wegetariańska dieta była serwowana na lekcji, kursie czy innym wydarzeniu związanym z Kundalini Jogą.


5. Nauczyciel prowadzi swoje usługi nauczania jogi w zgodzie z zasadami biznesowymi i księgowymi procedurami.


6. Nauczyciel musi przestrzegać wszystkich umów i licencji zawartych z KRI.


Celem niniejszego Kodeksu jest pomoc Nauczycielom w służeniu innym z poziomu czystej świadomości aby chronić studentów, społeczność i organizacje.
Jeśli Nauczyciel złamie postanowienia kodeksu może podlegać rewizji EPS. Istotne naruszenia Kodeksu (w tym zmiana nauczania, która może szkodzić studentom lub wykorzystanie lub nadużycie substancji) może powodować karę dyscyplinarną, w tym zabronienie reprezentowania 3HO, IKITA, KRI oraz Kundalini Jogi wg. przekazu Yogi Bhajana jako nauczyciel Jogi Kundalini, oraz zakończenie bycia Trenerem Trenerów KRI jak również zakończenie członkostwa w IKYTA (aktywny członek).


Poprzez podpisanie niniejszego Kodeksu Etycznego i Profesjonalnych Standardów, Ja jako nauczyciel rozumiem i zgadzam się, że ostateczna decyzja o zawieszeniu lub zakończeniu będzie ogłoszona publicznie.
Nauczyciel zobowiązuje się postępować zgodnie z najbardziej aktualnym Kodeksem dostępnym na stronach EPS


Zgadzam się żyć i uczyć w zgodzie z powyższymi postanowieniami Kodeksu Etyki i Profesjonalnych Standardów Nauczyciela Kundalini Jogi wydanych przez 3HO IKYTA KRI.

 


Kodeks Etyki Nauczyciela do pobrania 0.15 MB Kodeks Etyki Nauczyciela do pobrania
 


 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>