3HO Polska
Stowarzyszenie promujące naukę
Kundalini Jogi, według systemu
Yogi Bhajana.
facebook 3HO Polska
 
 

Kodeks Etyczny Nauczyciela i Biuro Etyki i Profesjonalnych Standardów i Świadomego Rozwiązywania Konfliktów


Biuro Etyki i Profesjonalnych Standardów i Świadomego Rozwiązywania Konfliktów, które rozpatruje sprawy naruszenia zasad Kodu Etyki i Profesjonalnych Standardów obowiązujących Nauczycieli Kundalini Jogi (KEiPS). http://www.ikyta.org/complaint-procedure


 

Kodeks Standardów Profesjonalnych dla Nauczycieli Kundalini Jogi 2013:

 

Związki Nauczyciel/Uczeń

Na nauczycielu spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie związków z uczniami na płaszczyźnie profesjonalnej. Nauczyciel jest świadom tego, iż relacja uczeń - nauczyciel może wiązać się z nierównowagą sił, nawet jeśli uczeń nie studiuje już u danego nauczyciela.


1. Nauczyciel jest świadom zaufania pokładanego w związku uczeń-nauczyciel i jego wyjątkowej mocy. Nauczyciel unika wszelkich takich związków z uczniem, które mogłyby osłabiać jego lub jej profesjonalny osąd. Nie używa tego związku dla osobistego zysku.


2. Wszelkie formy zaangażowania seksualnego z uczniami są nieetyczne, nawet jeśli uczeń zaprasza do takiego zachowania lub na nie przyzwala. Zachowania o charakterze seksualnym obejmują miedzy innymi, lecz nie tylko, wszelkiego rodzaju otwartą czy skrytą uwodzicielską mowę, gesty czy zachowania.


3. Wszelkie powiazania finansowe ze studentami sa odradzane, a jezeli takie zaistnieja, moga podlegac dyscyplinarnemu postepowaniu. Finansowe zaangarzowanie rozumie sie jako pozyczki, podarunki czy biznesowe powiazania. Zaplata za uslugi nauczania jest wlasciwa. Jezeli masz pytania dotyczace powiazan finansowych skontaktuj sie z Dyrektorem Wykonawczym IKITA.


4. Powyzszy punkt ma zastosowanie do relacji nauczyciel-student oraz nie krocej niz 6 miesiecy po zaprzestaniu uczeszczania na lekcje oraz kursy do tego Nauczyciela.


5. Nauczyciel nie ucieka się do molestowania, obraźliwych słów czy uczynków, ani też do przymusu wobec swoich uczniów, czy też byłych uczniów.


6. Nauczyciel wykazuje wrażliwy szacunek dla standardów moralnych, społecznych i religijnych uczniów, i unika narzucania innym własnych przekonań.


7. Nauczyciel nie doradza swoim studentom wbrew poradom jakie otrzymali od swojego lekarza.


8. Nauczyciel urzeczywistnia to, iż jest przekaźnikiem tych nauk, nigdy ich źródłem. Nauczyciel nigdy nie inicjuje nikogo jako ucznia.


9. Nauczyciel pracuje nad zbudowaniem połączenia uczniów z naukami i z ich własnymi duszami, a nie z jakąś osobą.


7. Jezeli nauczyciel nie jest w stanie kontynuować ze studentem związku na płaszczyźnie profesjonalnej, na wniosek studenta, wskazuje odpowiedniego innego nuaczyciela z globalnej spolecznosci 3HO.


8. Nauczyciel traktuje wszelkie informacje otrzymane od uczniów z profesjonalną poufnością.


Struktura Zajęć
1. Nauczyciel uczy Krij(ktore zawieraja pozycje, mantry, medytacje) tak, jak nauczał tego Yogi BHAJAN, za wyjątkiem skracania czasu pozycji lub wprowadzania wariantów pozycji, kiedy jest to niezbędne z powodu ograniczeń uczniów.


2. Nauczyciel nie tworzy Kriji (pozycje, mantry, medytacje), ani też nie dołącza żadnych innych nauk do zajęć Kundalini Jogi.


3. Potwierdzając, iż jesteśmy częścią Złotego Łańcucha nauczycieli, nauczyciel rozpoczyna zajęcia od odśpiewania ‘Ong Namo Guru Dev Namo' co najmniej trzy razy, a kończy je pieśnią ‘May the Long Time Sun Shine Upon You.'


4. Nauczyciel odpowiedzialy jest za utrzymanie integralnosci i duchowsci nauczania Jogi Kundalini.


5. Nauczyciel nie wyolbrzymia i wypacza korzysci z Jogi Kundalini wg Yogi Bhajana.


6. Podczas zajęć nauczyciel nosi odpowiedni skromny, czysty, biały strój. Polecane jest noszenie nakrycia glowy.


7. Nauczyciel utrzymuje tradycję jogicznego prawa: „jesli przyjdziesz z pustymi rekoma, to wyjdziesz takze z pustymi"(zachecanie studentow do zaplaty za lekcje).


Reklama i Promocja
Celem utrzymania wysokiego poziomu nauk oraz tego, jak są one przedstawiane, jak również dla ochrony przed ewentualnymi zarzutami prawnymi, jakie mogłyby wyniknąć z naszych działań, opinii czy materiałów drukowanych, zalecane są następujące wytyczne:
1.  Nauczyciel nie przedstawia fałszywie swych profesjonalnych kwalifikacji i przynależności, ani też faktu bycia sponsorowanym czy certyfikowanym przez którąkolwiek z organizacji.


2. Ogłoszenia i broszury promujące lekcje jogi czy kursy powinny opisywane i poadać zdjęcia przedstawione w sposób dokładny i godny.


3. We wszystkich swych relacjach publicznych, nauczyciel będzie prawdziwie i dokładnie przedstawiał siebie, IKYTA, KRI, 3HO i Yogi Bhajana, stosując się do wskazówek formułowanych od czasu do czasu przez te organizacje dla celów takiej reklamy, która będzie dokładnie odzwierciedlała misje tych organizacji.


Społeczność Nauczycielska
1. Nauczyciel wspiera wykonywanie usług przez innych Nauczycieli świadomą komunikacją bez negatywizmów i przypisywania wysiłkom innych Nauczycieli złych intencji.


2. Nauczyciel Jogi Kundalini mówi i działa odnosząc się z pełnym szacunkiem do innych Nauczycieli Jogi Kundalini i również Nauczycieli innych tradycji jogi (oraz sztuk zdrowia).


3. Nauczyciel świadomie nie nagabuje uczniów innego nauczyciela.


4. Nauczyciel buduje jedność ze światową społecznością 3HO poprzez akceptację różnorodności, gotowość do współpracy i działania dla wspólnego dobra.


5. Nauczyciel działa jak integralny i wnoszący swój wkład członek organizacji uczących, międzynarodowych i krajowych (tam gdzie ma to zastosowanie): 3HO, IKYTA, KRI. On/Ona działa jak przedstawiciel profesjonalnej i etycznej polityki tych organizacji.


6. Nauczyciel kultywuje etyczną integralność kultury nauczycielskiej poprzez gotowość zauważania przekraczania standardów etycznych innych Nauczycieli, zapewnia im wsparcie w sposób bezpośredni lub z wykorzystaniem właściwych organizacji.


7. W każdym momencie zachowanie Nauczyciela reprezentuje czystość i integralność nauczania Yogi Bhajana.


8. W każdym momencie Nauczyciel odnosi się z szacunkiem do połączenia ze Złotym Łańcuchem i Nauczania.


9. Każdy Nauczyciel oskarżony lub skazany za przestępstwa z Kodeksu cywilnego lub Karnego za przestępstwo z zakresu moralności podlega postepowaniu dyscyplinarnemu Komitetu Etyki i Profesjonalnych Standardów 3HO KRI.


10. Każdy Nauczyciel którego działanie jest skierowane przeciwko interesom 3HO, IKYTA, KRI, Yogi Bhajana lub innych jednostek wspierających tego typu usługi, który dopuszcza się naruszenia zaufania, w tym odpowiedzialności za sprawy finansowe, podlega postępowaniu dyscyplinarnemu Komitetu Etyki i Profesjonalnych Standardów 3HO KRI.


Kompetencje
1. Nauczyciel jest zaagazowany w regularną praktykę duchową zawierajaca Joge Kundalini i medytacje wg Yogi Bhajana.


2. Nauczyciel z oddaniem rozwija swą profesjonalną wiedzę i umiejętności tak, by coraz lepiej służyć innym swymi osiągnięciami. Nauczyciel nieprzerwanie, aktywnie praktykuje Kundalini Jogę i regularnie podnosi swe umiejętności, w szczególności zgodnie z okresowymi zaleceniami czy wymogami 3HO IKYTA iKRI Akademi Trenerow Wodnika (lub narodowego stowarzyszenia).


3. Nauczyciel unika spożywania alkoholu, tytoniu czy środków odurzających (za wyjątkiem celów medycznych). Nauczyciel nie pozwala na obecnosc alkocholu, tytoniu czy narkotykow na lekcji, kursie czy innym wydarzeniu zwiazanym z Jogą Kundlaini .


4. Nauczyciel przestrzega jogicznej tradycji spożywania diety wegetariańskiej. Nauczyciel powin dopilnowac aby wegetarianska dieta byla serwowana na lekcji, kursie czy innym wydarzeniu zwiazanym z Jogą Kundlaini .


5. Nauczyciel prowadzi swoje uslugi w zgodzie z zasadami biznesowymi i księgowymi procedurami.


Celem niniejszego Kodeksu jest pomoc Nauczycielom w służeniu innym z poziomu czystej świadomości aby chronić studentów, społeczność i organizacje.


Jeśli Nauczyciel złamie postanowienia kodeksu moze podlegać rewizji przez Komitet Etyki i Profesjonalnych Standartow przy 3HO IKYTA KRI. Istotne naruszenia Kodeksu (w tym zmiana nauczania, ktora moze szkodzić studentom, lub wykorzystanie lub nadużycia) moze powodować karę dyscyplinarną, w tym zabronione reprezentowania 3HO IKITA, KRI czy Jogi Kundalini wg Yogi Bhajana jako nauczyciel Jogi Kundalini, Trener Trenrow KRI, oraz zakończenia członkostwa w IKYTA (aktywny członek). 

Poprzez podpisanie niniejszego Kodeksu Etycznego i Profesjonalnych Standardów, nauczyciel rozumie i zgadza się, że ostateczna decyzja o zawieszeniu lub zakończeniu bedzie ogłoszona publicznie. Nauczyciel zobowiązuje sie postępować zgodnie z najbardziej aktualnym Kodeksem dostępnym na www.ikita.org Zgadza sie żyć i uczyć w zgodzie z powyższymi postanowieniami Kodeksu Etyki I Profesjonalnych Standardow Nauczyciela Jogi Kundalini wydanych przez 3HO IKYTA KRI.


Wersja oryginalna: http://www.ikyta.org/code-excellence


Kodeks Etyki Nauczyciela do pobrania 0.3 MB Kodeks Etyki Nauczyciela do pobrania
 


 
 
 
 
Stowarzyszenie  /   Joga  /   Styl życia  /   Wydarzenia  /   Publikacje  /   Nauczyciele  /   Linki  /  

2009© 3HO Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie inti.pl
>